• Марка: Foliatec
  • Кат. номер: FT-2198

РАЗРЕДИТЕЛ ЛАК СПИРАЧНИ АПАРАТИ, 100 ml

15,00 лв.
+ -

Лакът за спирачни апарати FOLIATEC.com трябва да се разрежда само с разредител за лак на спирачния апарат FOLIATEC.com. Всички други разредители ще повредят структурата на материала на боята или ще променят цвета на боята.

Съвет за нашите Лакове НЕОНОВИ цветове:  Поради различната технология, белият основен слой за цветовете НЕОН изисква специален разредител за лак Brake caliper lacquer thinner for basecoat  (номер на поръчка 2210).

Попитайте нашия техник:

Ако имате допълнителни въпроси, моля разгледайте често задавани въпроси в нашия Блог или попитайте нашия техник

Съвет: В нашия блог може да намерите изображения и приложения, взети от други потребители.

Забележка за опастност:

Опасност: Запалима течност и пари. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да причини дразнене на дихателните пътища. Може да причини сънливост или замаяност. Може да причини увреждане на органите при продължително или многократно излагане. Може да бъде фатален при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Ако е необходима медицинска консултация, имайте под ръка контейнера с продукта или етикета. Дръжте далеч от деца. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА / лекар. Специфично лечение (вижте на този етикет). НЕ предизвиквайте повръщане. АКО ПОПАДНЕ НА КОЖА (или косата): незабавно съблечете всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата с вода / душ. АКО ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива и е лесно. Продължете изплакването. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Съдържа ксилол, етилбензен, п-бутил ацетат, 4-хидрокси-4-метилпентан-2-он.