• Марка: Foliatec
  • Кат. номер: FT-2210

РАЗРЕДИТЕЛ ЛАК СПИРАЧНИ АПАРАТИ ЗА БАЗА, 100 ml

15,00 лв.
+ -

Разредителят  Brake Caliper Lacquer Thinner е разработен за бялото основно  покритие за спирачен апарат на лак НЕОНОВИ цветове за оптимално регулиране на вискозитета, когато се използва с пистолет за пръскане.

Основният слой на всички FOLIATEC.com Лакове за спирачен апарати НЕОНОВИ цветове, трябва да се разрежда само с разредител за лак на спирачния апарат FOLIATEC.com за основен слой. Всички други разредители ще повредят структурата на материала на боята или ще променят цвета на боята.

Попитайте нашия техник:

Ако имате допълнителни въпроси, моля разгледайте често задавани въпроси в нашия Блог или попитайте нашия техник

Съвет: В нашия блог може да намерите изображения и приложения, взети от други потребители.

Забележка за опастност:

Опасност: Запалима течност и пари. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да причини дразнене на дихателните пътища. Може да причини сънливост или замаяност. Може да причини увреждане на органите при продължително или многократно излагане. Може да бъде фатален при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Ако е необходима медицинска консултация, имайте под ръка контейнера с продукта или етикета. Дръжте далеч от деца. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА / лекар. Специфично лечение (вижте на този етикет). НЕ предизвиквайте повръщане. АКО ПОПАДНЕ НА КОЖА (или косата): незабавно съблечете всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата с вода / душ. АКО ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива и е лесно. Продължете изплакването. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Съдържа ксилол, етилбензен, п-бутил ацетат, 4-хидрокси-4-метилпентан-2-он.