• Марка: Foliatec
  • Кат. номер: FT-2110

СПИРАЧНИ АПАРАТИ ОБЕЗМАСЛИТЕЛ, 400 ml

9,00 лв.
+ -

Brake Cleaner е идеалният спрей за почистване и обезмасляване на спирачни, моторни и зъбни части. Той премахва спирачния прах, замърсяванията, емулсивните запаси от мазнини и масла. Това става лесно, бързо и ефективно и се отличава с добра съвместимост на материалите.

  • бързо, лесно и ефективно

Съвет за продукта: Оптимален в комбинация с нашия Universal 2C Spray Paint за предварително почистване на спирачните накрайници.

 

Приложение

  • Напръскайте с  Brake Cleaner цялата повърхност.
  • Избършете със суха мека кърпа, и готово.
  • Съвет: Не пръскайте върху горещи повърхности!

Попитайте нашия техник

Ако имате допълнителни въпроси, моля разгледайте често задавани въпроси в нашия Блог или попитайте нашия техник

Съвет: В нашия блог може да намерите изображения и приложения, взети от други потребители.

 Забележка за опастност:

Опасно: Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да се спука при нагряване. Предизвиква дразнене на кожата. Може да причини сънливост или замаяност. Токсичен за водния живот с дълготраен ефект. Дръжте далеч от деца. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба. АКО НА КОЖА: Измийте с много вода и сапун. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете човека на чист въздух и го поддържайте удобно за дишане. Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температура над 50 ° C / 122 ° F. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Съдържа: Въглеводороди, С7, n-алкани, изо-алкани, циклични. Съдържа:> 30%: алифатни въглеводороди.